web stats
ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ Dr. Roy Medical Hall

ROY MEDICAL HALL

Jaffer Khan Colony | Calicut | Kerala | India
Sexual Health With Unani Medicine
Call for Appointment: +91 9349113791

ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್

Dr. SHABEER AHAMED ROY
Mrs. SABIYA ROY

Born and brought up in an aristocratic family of practicing traditional Unani physicians Hakim Dr. SHABEER AHAMED ROY (S. A. Roy) has a strong and solid background of Unani practice for almost 4 decades now. He is the glorious son of an illustrious father late HAKIM Dr. MOHAMMED SHARIEF ROY who was a much-acclaimed physician of his times. Hakim Dr. SHABEER AHAMED ROY (S. A. Roy) has inherited his father’s healing mantra and decided to take up Unani as his way of life.

As he started practicing authentic Unani, he discovered that Unani is not as simple as many thinks. His inquisitive mind and the quest for in-depth knowledge made him an ardent seeker of knowledge about Unani. He started his research works at a very young age.

He went through the intricacies of the understanding patient, illness, and healing at deep levels and made up his mind to practice an Unani system of medicine for the love of it. He never considered treatment as a way of making money, but each new case has given him the rich experience which still remains his asset beyond anything else.

One hindrance he found out in getting results for patients was the inferior quality of medicines available in the market. He wanted a change from this for the benefit of his patients. Hence with the support of his wife Mrs. SABIYA ROY, he started his research into the production of genuine herbal Unani medicines. That was a revolution when the Roy's succeeded in developing genuine medicines exactly as per the Unani formula and the results were exemplary.

Even then, he never went looking around for patients, but patients from all over north Kerala started coming to him by word of mouth from happy patients. As his name and fame spread beyond the borders of Kerala, non-resident Keralites and then Arabs, Sri Lankans, Maldives, Malaysians, Singaporeans, and other foreigners came seeking his guidance and counseling. Now he serves across the globe without compromising the quality of treatment and authenticity of medicines.

He is the pioneer in launching a website for promoting Unani. Then, by investing a lot of money, he converted it also in vernacular language to benefit his large number of patients who are more comfortable with vernacular. He has published many booklets and papers for promoting the Unani system.

The tech-savvy Hakim Dr. SHABEER AHAMED ROY has played a key role in making the educated youth understand the benefits of Unani as against other systems of medicine. Now he has a large number of highly qualified youth approaching him online and offline for his guidance and treatment.

His love and dedication for Unani turned to be an inspiration for his children and all three of them went their father’s way. 

He has been honored by various socio-cultural forums on many occasions for his outstanding contribution to the practice and promotion of genuine Unani system. The medical fraternity has recognized his achievements when the former Health Minister of Delhi handed over the coveted ‘Hakim Ajmal Khan Memorial Global Award for Best Unani Physician’ No award or honor make him arrogant but considers all of these as a better way to serve the suffering patients. His commitment, saga for the practice and promotion of Unani will be remembered by generations and will inspire the upcoming practitioners.

Counselling for real sexual experience
Human remain sexually active till 90's
Frequently Asked Questions
Online Consultation Form
What is the cure?
Treatment Duration
How to get medicine
Why Unani Medicine?
A Success Story
Improve Sex Life
Sexual Weakness
Premature Ejaculation
Nocturnal Emission
Excessive Masturbation
Penis Size
Low Sperm Count
Women Sex Problems
Leucorrhoea
Our Doctors
Best Unani Physician
Home Page
Contact Us
Receiving an international award for the Best Unani Physician at the First International Conference on UNANIPATHY and Complimentary Medicine held in Dubai on 11th June 2012.

 

The people of Malabar celebrated the great achievement of their favourite Unani Physician Dr. Shabeer Ahamed Roy

Applauds from Media…

Call Us

ನಾವು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿ

+91 93491 13791

+91 88484 73488

+91 88933 11666

Related Stories

Contact Us

CALICUT OFFICE
ROY MEDICAL HALL

Jaffer Khan Colony

Calicut. 673006, Kerala, India

 

Consultation Timing

Daily : 11:00 pm to 6:00 pm

Sunday : Holiday

 

Call for Appointment:

+91 93491 13791

+91 88484 73488

+91 88933 11666

CLICK SEND WHATSAPP
CALICUT LOCATION MAP

ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಫಾರ್

ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು, ಇಲ್ಲಲದಿದ್ದರೆ ಇಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಲ

ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗ ಯಾವುದು
ಪುರುಷ ಹೆಣ್ಣು
ನೀವು ವಿವಾಹಿತರು / ಅವಿವಾಹಿತರು
ವಿವಾಹಿತರು ಅವಿವಾಹಿತರು
ಅಹಾರ ಕ್ರಮ
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ
ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು (ಪಚನಶಕ್ತಿ) ಹೇಗಿದೆ?
ಉತ್ತಮ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಆಕಾರ ಹೇಗಿದೆ?
ದಪ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ
ನಿಮಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾರಾಹಿತ್ಯ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸನ್‌) ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ (ಡಯಾಬಿಟಿಕ್) ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಯಾವುದೇ
ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ವೀರ್ಯ (ಸೇಮೆನ್) ವೀರ್ಯಸ್ಖಲನ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಗ್ರ ಸ್ಕಲನ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಗುಹ್ಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಿರ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಇತರ ಮಾದಕ ಗೆ ಚಟವಾಗಿದ್ದಿರ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
Counselling for real sexual experience
Human remain sexually active till 90's
Frequently Asked Questions
What is the cure?
Treatment Duration
How to get medicine
Why Unani Medicine?
A Success Story
Improve Sex Life
Sexual Weakness
Premature Ejaculation
Nocturnal Emission
Excessive Masturbation
Penis Size
Low Sperm Count
Women Sex Problems
Leucorrhoea
Our Doctors
Best Unani Physician
Home Page
Contact Us

Disclaimer || Terms and Conditions || Privacy Policy

Copyrights © Roy Medical Hall